fbpx

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő

Név: Szabóné dr. Jámbor Eszter ev.

Székhely: 8229 Csopak, Dózsa Gy. u. 17.

Levelezési cím, panaszkezelés: 8229 Csopak, Dózsa Gy. u. 17.

E-mail: 5tornacsuka@gmail.com

Weboldalak:

www.5tornacsuka.hu

www.ottornacsuka.hu

www.fivesneakers.com

www.5sneakers.com

www.hungaryforyou.com

 

 1. Bevezetés
 2. Jelen tájékoztató Szabóné dr. Jámbor Eszter egyéni vállalkozótól (a továbbiakban: vállalkozó) megrendelt szolgáltatások teljesítése,  internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, előadások, tréningek (video vagy rendezvény), kiállítások, bemutatók szervezése, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.  Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Tájékoztatóra hivatkozik.
 3. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatvédelmi Tájékoztató (vagy amennyiben külön tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Tájékoztatóval együtt érvényesek.
 4. Az Adatkezelési Tájékoztató és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.
 5. Mind az Adatkezelési Tájékoztató mind a Felhasználási Feltételek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk
 6. Az egyes szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a vállalkozóval szerződött társaságok (rész-szolgáltatás esetén csak az adott társaság) az Adatkezelési Tájékoztatás rendelkezései szerint kezelje (ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM, marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak a termékhez tartozó meghatározott helyen.
 7. Az adatok fizikai tárolásának helye: a Dotroll Kft. mindenkori székhelye.
 8. Alapelvek
 9. A vállalkozóval a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  évi CXII. törvénnyel–, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  2016/679  sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
 10. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
 11. A vállalkozó kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Tájékoztatóban és a termékenkénti adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja. Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges a vállalkozó az érdekmérlegelés elve szerint kezeli az adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben a vállalkozó joga, törvényes kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
 12. A vállalkozó minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.
 13. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

1.Az  adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:

a.) az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól felhasználótól való megkülönböztetése;

b.) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;

c.) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése

d.) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;

e.) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
f.) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);
g.) vásárlási lehetőség (5tornacsuka.hu) esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;

h.) rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);

i.) tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok

j.) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

 1. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.
 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 3. A vállalkozó által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 4. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.
 5. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

 

 1. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Adatkezelési Tájékoztatókban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja

 2. Korlátozások

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

 

 1. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
 2. Adatok módosítása, törlése, zárolása
 3. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
 4. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).
 5. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.
 6. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.
 7. Tájékoztatás kérése
 8. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a bevezetőben megjelölt címeken levélben vagy elektronikus levélben.
 9. A vállalkozó,  a Felhasználó kérelmére tájékoztatást nyújt a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről az általános szerződési feltételek szerint.
 10. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
 11. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

a)ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a vállalkozóra  vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

 1. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 2. c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 1. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 2. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

 

 1. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik.

Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

 

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés az OTP SimplePay rendszerén keresztül történik.

OTP Mobil Kft

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.

Adószám: 24386106-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Honlap: www.otpsimple.hu

 

Továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, vásárolt termék neve és ára, fizetés végösszege.

Külső szolgáltatók

A vállalkozó egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnerek minősül önállóan illetve vállalkozóval együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

 

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Nószi-Aria Kft.

Székhely: 2112 Veresegyház, Szent László út 41.

Adószám: 14566235-1-13

Cégjegyzékszám: 13-09-180296

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

 

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adószám: 10901232-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Honlap: www.posta.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név, csomagfelvételi cím és név, bankszámlaszám, GLS futár részére küldött maximum 30 karakter hosszú üzenet.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, utánvét díj beszedése

 

Dotroll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tel: +36-1-432-3232

Fax: +36-1-432-3231

E-mail :  support@dotroll.com

Továbbított adatok köre: személyes adatok tárolása. Személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

 

The Rocket Science Group LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlenta GA 30308 USA

E-mail: privacy@mailchimp.com

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe

Az adattovábbítás célja: hírlevél kiküldése. Az érintett kérésére az adatot haladéktalanul törli.

 

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8.

Adószám: 21158218-7220-212-01

Cégjegyzékszám: 13-06-065996

A továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe

Az adattovábbítás célja: hírlevél kiküldése. Az érintett kérésére az adatot haladéktalanul törli.

 

Komjáthy Könyvelés Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Madách I. u. 11.

Telefon: +36-88-412-989

e-mail: info@komjathykonyveles.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, bankszámlaszám, fizetendő összeg.

Az adattovábbítás célja: könyvelés

 

KBOSS.hu Kft.

Székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Telefon: +36303544789

e-mail: info@szamlazz.hu

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, címe, e-mail címe, szállítási név és cím, bankszámlaszám, fizetendő összeg

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása és továbbítása

Csopak, 2018. november